1. Aansprakelijkheid
A – Massage Equus is niet aansprakelijk voor enige schade, vervolgschade, of schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door gedragingen van het paard tijdens of na de behandeling.
Massage Equus is tevens op geen enkele wijze aansprakelijk voor blessures of andere problematiek die zich voordoet tijdens of na een behandeling, aangezien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit onmogelijk het gevolg kan zijn van de behandeling.
B – Schade door het aangeboden dier toegebracht aan de therapeut dan wel aan diens eigendommen, direct voor, tijdens of direct na de behandeling, worden in rekening van de eigenaar van het ter behandeling aangeboden dier gebracht.

2. Afspraken rondom de behandeling
A – De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een veilige en rustige werkplek ten behoeve van de behandeling.
B – Het paard dient droog, schoon en ‘koud’ aangeboden te worden.
C – Het paard mag niet binnen een week voor en na de behandeling geënt en/of ontwormt zijn of worden.
D – Indien het paard een gebitsverzorging nodig heeft is het raadzaam deze minimaal 1 week vóór de behandeling in te plannen.
Indien de opdrachtgever niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, waardoor Massage Equus niet in staat is de afspraak of behandeling na te komen of uit te voeren, zal het volledige tarief in rekening worden gebracht.

3. Nazorg
De opdrachtgever zal mondeling worden geïnformeerd over de benodigde nazorg en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Betreffende informatie is tevens beschikbaar op navraag. Doorgaans zal het paard 3-5 dagen op rust moeten, dwz aan de hand wandelen, paddock, molen en/of weide. Maar niet onder de man of aan de longe.

4. Garantie
Massage Equus garandeert dat de verrichte werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd, maar kan niet garanderen dat een beoogd resultaat zal worden bereikt. De betalingsverplichting van de opdrachtgever zal derhalve blijven bestaan.

5. Betaling
Betaling dient, direct na afloop van de behandeling, contant te worden voldaan, dan wel elektronisch binnen 30 dagen tenzij vooraf anders overeengekomen.

6. Zekerheid
Massage Equus behoudt zich het recht voor om, indien het betalingsgedrag van de wederpartij daartoe naar het oordeel van Massage Equus aanleiding geeft, van de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.

7. Annulering
Bij annulering minder dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip, of bij het niet doorgaan van de afspraak zonder annulering, wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

8. Overmacht
Massage Equus is niet aansprakelijk voor situaties die het gevolg zijn van overmacht. Onder overmacht wordt hier verstaan een tekortkoming in het nakomen van de afspraak of de uitvoering van de behandeling die Massage Equus niet kan worden toegerekend.

9. Arts
Massage Equus zal nooit een arts vervangen en zal in bepaalde gevallen dan ook adviseren deze te raadplegen.